DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

Hartenberg a Hřebeny

 

Hartenberg


 
            Poloha tohoto objektu        Hartenberk (Hřebeny)
 Historie
      ZALOŽENÍ  HARTENBERKA
 

                 

První zmínky o Hartenberku nalézáme v listině z 15 stol, ale ačkoliv přesné datum založení hradu neznáme, lze se domnívati, že byl založen kolem roku 1196,neb z těchto dob se v listinách dovídáme o Habartu z Harenberka. Po jeho smrti byl hrad /či možnáí ješte jen tvrz/ prodán Hedvikou , vdovou po Habartovi opatu Janovi z Waldsasenu., který tak získal i právo na lesy a doly kolem Hartenberka.
   Hartenberk tak patří k nejstarším českým hradům.
 H a r t e n b e r k o v é   byli považováni již za krále Jana Lucemburského za leníky a hrad byl považován za královský majetek. V léno byl udělen Karlem IV. dne 2.1.1350 Tutovi, Habartovi a Albrechtovi. S hradem získali i vesnice Čistou, Dolinu, Horní Částkov, Hrádek, Krajkovou, Květnou. Luh a další..
 
  Hartenberk (Hřebeny)
   Nedaleko od hradu procházela i obchodní stezka z Erfurtu do Prahy, která tak byla pod kontrolou  císaře, který již roku 1364 byl korunním jměním a byl spravován z loketského hradu. Jeho purkrabím byl Zdimír ze Sedlce.
                   Celkový pohled na vrch se zříceninou hradu a zámku.
Hartenberk v době husitské
V dobách panování Václava IV. dostal hrad v léno rytíř Jan Maleřík, purkrabí loketský a pán Nejdku.Po jeho smrti syn Albrecht. V dobách husitských byl hrad dobýván hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic, byl ale Zdeňkou z Hartenberka ubráněn. V 50 letech se Maleříkové přidali k loupeživým rytířům a hrad byl oblehnut a vypleněn chebskými měšťany r. 1459.
  Hartenberk (Hřebeny)
Zpustošený hrad vykoupil král Jiří z Poděbrad   za přispění financí Matěje Šlika, ten hrad obnovil, zřídil v něm kapli se třemi oltářemi a nechal ji vysvětit míšeňským biskupem.
Za panování Jagellonců zůstal hrad v držení Šliků / Václav l.,Erasmuus,Pankrác a Štěpán/, ti byli velmi dobrými hospodáři, těžili nejen dřevo ale i rudy olova, kterou dodávali na Jáchymovsko. kde se využívalo při zpracování stříbra.
Po smrti Štěpána / padl v bitvě u Moháče r. 1526 po boku krále Ludvíka / spojil jeho bratr Jeroným panství hartenberské  s Luby a Loktem
Habsburkové
Ferdinand I.vymenil panství Krasíkov  se Šliky za jejich pozemky a stal se tak majitelem Hartenberka. Lákalo jej zde především olovo a stříbro s cínem. Záhy však byl nucen Hartenberk zastavit

Písnicové

Rudolf II jej pak aroku 1597 prodává  komornímu radovi a prokurátorovi Království českého Jindřichovi  z Písnice
Ten jej zaátkem 17. stol přestavěl v zámek.
Třicetiletá válka
Hartenberku nepřidala r. 1621 byl obsazen a dobyt Bavory, v letech 1640 - 1643 byl úplně zničen / obyvatelné byly jen tři místnosti / císařskými mušketýry.  Po válce vyhořel a uveden do původního stavu byl až roku 1688. Dostal podobu raně barokní. Za Písniců vznikla ves Hřebeny , zámecký pivovar a papírna.

  Hartenberk (Hřebeny)

Auerspergové
Po vymření Písniců  zdědila Hartenberk Marie Anna hraběnka Auerspergová
Největšího rozkvětu dochází za jejího syna Josefa Karla, známého právníka ve státní službě.Ten zde rozšířil knihovnu, psal své paměti a sbíral minerály. Mezi jeho přátelé patřil i J.W.Goethe, který zde nejednou pobýval. Oslavil zde i své 72. narozeniny. Na stráni proti zámku se nalézala stará bříza, kde Goethe velmi rád odpočíval.
Také syn Josef Jáchym dosáhl vysokých státních úřadů, ale on i jeho bratr  zůstali bezdětní.
Za Auerspergů byla založena ves Josefov a za Josefa Jáchyma se v panství začala paličkovat krajka. Také Hartenberk získal změny stavební i ve vnitřním zařízení. Zámek ztratil středověký ráz , zbořena byla větší část opevnění, střecha byla pokryta šindelem, a v zahradě u zámku byl vybudován skleník..
Poslední úpravy provedla roku l871 Františka hr. A. v interiéru hlavní zámecké budovy, nechala restaurovat zámeckou kapli z rytířského sálu vznikly obytné místnosti.Zámeckou věž kryly báně s dvěma lucernami. Zámecké nádvoří bylo obklopeno kůlnami stájemi a by ty pro  úředníky. Uprostřed nádvoří se nalézala kamenná  kašna s pitnou vodou. V přízemí hlavní budovy se nalézala kuchyně, v prvním patře hostinské pokoje. V patře druhém veliká jídelna a obytné pokoje a kaple sv. Tří králů s klenbou na sloupech a břidlicovou podlahou. 4 sloupí oltář měl sochy světců.
Konávala se zde procesí. Na tomto patře se také nalézala mučírna přestavěná v obytný pokoj.
Ve třetím patře pak byly ložnice, obytné pokoje a sál předků.
   V podzámčí byl založen  zámecký rybník, k pivovaru přibyl i lihovar a malá sušárna lnu. Od roku 1840 byla zřízena v Hřebenech i škola.  R. 1876 byla vybudována nádražní budova s restaurací. Ve vsi pak byla zřízena pošta a kaple sv. Epifiana.

  Hartenberk (Hřebeny)

Kopalové
Po smrti Františky hr. Auerspergové zdědila Hartenberk její neteř Marie Kopalová a její dcera Františka Kopalová. Obě byly velmi silně nábožensky založené a hodlaly vystavět v Hřebenech klášter.
Po vzniku Československa a agrárních reforem přišli Majitelé velkostatku Hřebeny o část pozemků.
    Františka Kopalová byla známá svoji charitativní  činností. Založila zde tábor pro děti nezaměstnaných roku l935. Také v následujících letech se zde zrekreovalo celkem  téměř 1000 dětí.
   Po druhé sv. válce byla hraběnka Kopalová zařazena do odsunu  do Německa. Zde žila do roku l968. Její majetek zkonfiskoval stát a správu nad ním převzala správa Státních lesů v Sokolově. Nějaký čas využívalo zámeckou budovu i Ministerstvo vnitra či národní obrany. V letech l946 - 47 byl převezen zámecký archiv z obav před jeho dalším poškozováním na sokolovský zámek. Dnes lze vše najít ve Žluticích, kde se nalézá pobočka Státního oblastního archivu.
  Hartenberk (Hřebeny)
Hartenberk za komunismu
Jelikož v této době bylo vše spíše zneužíváno než využíváno,  byla knihovna, čítající více než 1780 svazků , převezena na státní zámek Krásný Dvůr a obrazy s nábytkem pak  našly své místo v Kynžvartu.Socha Panny Marie ze zámecké kaple byla přenesena na farní úřad v Krajkové. Také pivovar ukončil svoji činnost podobně jako později škola / v ar l977/ V sedmdesátých letech byla socha sv. Floriána z niky v nádvoří přemístěna do zámku v Sokolově.
Od roku l979 se snažila komise tvorby a ochrany životního prostředí  OV SSM vedená Zdenkem Drobným  o konzervaci zámku, před teltvizními kamerami se prováděl průzkum zámecké studny potapěči  z klubu Nautilus ve Vřesové.
   Peníze se však nepodařilo sehnat a záchranu dokončit.
12.8.l984  založil na hradě neznámý pachatel požár. Ten se zopakoval ještě o rok později  9.6.l985 kdy lehla popelem velká část zámku / krovy hlavní budovy,propadly se stropy, zřítila se severní obvodová zeď i části štítů. Zkázu přečkala jen zámecká věž a chátrající budova kanceláří, takže s paradoxem jen nejstarší a nejmladší části zámku. Lidé začali využívat rozpadlé zdivo k levnému zisku stavebního materiálu a tak se rozvaliny stávali ještě horšími.Koncem roku l991 vyhořel krov a střecha zámecké věže a to ukončilo chátrání Hartenberka.
 
Další povídání o Hartenbergu
další info

Domů


© 2009-2013 Železniční spolek Klub M 131.1